Obchodné podmienky

A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Tieto obchodné podmienky platia pre sprostredkovanie predaja na doméne www.exafoto.sk. Prevádzkovateľ domény Witashi, s.r.o., registračné číslo organizácie (IČO) : 54 089 026, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava (ďalej len prevádzkovateľ obchodu a / alebo poskytovateľ služby) v priestore siete internet na doméne www.exafoto.sk.

Vymedzenie pojmov: Príkazná zmluva (mandatum) je zmluva, ktorou sa príkazník (mandatár, poskytovateľ) zaväzuje, že pre príkazcu (mandanta, zákazníka) obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť. [1] Príkazník môže pracovať za odmenu, ak je vopred dohodnutá alebo ak je najmä vzhľadom na jeho povolanie obvyklá, inak svoju činnosť vykonáva bezplatne. [2] Ak by niekto obstaral cudzí záležitosť bez uzavretia tejto zmluvy, išlo by o tzv. Neprikázané zastupiteľstvo. V obchodnoprávnych vzťahoch je potom možné uzavrieť podobnú zmluvu mandátnej alebo komisionársku. Príkazná zmluva zaniká, okrem obstaraním veci či vykonaním dohodnutej činnosti, pokiaľ ju príkazcu odvolá alebo ak ju príkazník vypovie. Ak je ale príkazca alebo príkazník právnickou osobou, potom práva a povinnosti z nej plynúce prechádza na právneho nástupcu.

 

  1. Všeobecné ustanovenia, charakteristika služieb

 

1.1. Nižšie uvedené obchodné podmienky upravujú poskytnutie služby na www.exafoto.sk Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovateľa služieb a zákazníka.

 

1.2. EXAFOTO poskytuje zákazníkom službu spočívajúcu v zastúpení zákazníkov pri objednávaní tovaru pochádzajúceho zo zahraničia, ktoré si zákazník vyberie z ponuky umiestnenej na webových stránkach www.exafoto.sk  (ďalej aj len "služba"). Spôsob výberu tovaru do virtuálnej ponuky vyššie uvedenej a miesto a formu vykonania jeho objednávky na základe splnomocnenia zákazníkom je plne v kompetencii poskytovateľa.

 

1.3. EXAFOTO uzatvára so zákazníkom príkaznú (mandátnu) zmluvu na objednávanie vybraného tovaru. Ak je zákazníkom podnikateľ a je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa zmluva týka jeho podnikateľskej činnosti (ďalej len "zmluva") a to najmä vyplnením poľa firma a / alebo IČO v časti určené pre adresy, postačuje, ak je toto uvedené len raz v ktorejkoľvek z uvedených adries. Po uzavretí zmluvy poskytovateľ objednáva zákazníkom vybraný tovar a hradí kúpnu cenu v mene zákazníka, a to prostredníctvom verejnej komunikačnej siete (internet).1.4. EXAFOTO tovar v zmysle zákona č. 634/1992 Zb. nepredáva, nie je ani jeho dovozcom a dodávateľom. Balík s objednaným tovarom môže byť posielaný zákazníkovi na dodaciu adresu uvedenú v objednávke buď priamo zo zahraničných skladov alebo cez sprostredkovateľa EXAFOTO. Zahraničné sklady dodávateľov sa nachádzajú v štátoch Európskej únie, takže zákazník nikdy neplatí žiadne ďalšie poplatky (ako napr. clo, DPH a pod.). Cena uvedená na stránkach www.exafoto.sk a je konečná, zákazník neplatí nič naviac. Táto cena zahŕňa aj všetky služby zabezpečované sprostredkovateľom EXAFOTO:

 

  1. Služby zabezpečované sprostredkovateľom EXAFOTO

 

2.1. EXAFOTO kompletne zabezpečuje sprostredkovanie nákupu tovaru objednaného na webových stránkach www.exafoto.sk  objednania tovaru pre zákazníka, zabezpečenie dopravy tovaru pre zákazníka, kontrolu balenia tovaru, finálne zaslanie na dodaciu adresu zákazníka. Doprava je po celý čas poistená v plnej výške hodnoty tovaru.

 

2.2. Zákazník - súkromná osoba - má právo žiadať vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky. EXAFOTO zabezpečuje sprostredkovanie vrátenie tovaru do 14 dní od dodania. Peniaze za tovar budú vrátené najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru. Právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na právnické osoby - firmy.

 

2.3. EXAFOTO zabezpečuje riešenie reklamácií, servisných opráv a iných služieb vrámci poskytovanej 2-ročnej záručnej lehoty. EXAFOTO zabezpečuje kuriéra, ktorý príde na druhý deň vyzdvihnúť reklamovaný tovar priamo k zákazníkovi. Servisné opravy sa vykonávajú prioritne v autorizovaných servisoch v EU (najmä Rakúsko, Nemecko, Anglicko). EXAFOTO zabezpečí dopravu opraveného tovaru kuriérom na adresu zákazníka. Zásielky sú vždy bezpečne zabalené a poistené v plnej výške ceny produktu.

 

  1. Výber tovaru, objednávka služby, uzavretie zmluvy

 

3.1. Tovar je vystavený v ponuke umiestnenej na webových stránkach www.exafoto.sk . Pri každom tovare je uvedený názov, podrobný popis, údaj o cene a prípadne ďalšie doplňujúce informácie. Tieto údaje vychádzajú z údajov predávajúcich a / alebo výrobcov. Všetky informácie sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov od výrobcov. Zákazník sa môže informovať o ďalších podrobnostiach o tovare na stránke www.exafoto.sk/kontakty/

 

3.2. Výber tovaru k objednaniu zákazník vykonáva jeho vkladaním do virtuálneho nákupného košíka. Kliknutím na ikonu POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU zákazník udeľuje poskytovateľovi plnú moc, aby v mene zákazníka objednal u predávajúceho tovar, ktorý zákazník vložil do nákupného košíka, a zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je zákazník dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky služby upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

3.3. Po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné bez DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3.4. Účinnosť zmluvy a splnomocnenia poskytovateľa je viazané na splnenie odkladacej podmienky. Odkladacie podmienkou je úhrada ceny zákazníkom. Zmluva a splnomocnenia preto nadobúda účinnosť až úhradou ceny.

 

  1. Cena, spôsob platby a objednanie tovaru u predávajúceho

 

4.1. Cenou sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie suma, uvedená u každého tovaru.

 

4.2. Cena sa hradí bezhotovostným prevodom z účtu alebo vkladom na účet sprostredovateľa (EXAFOTO), vopred. Cena sa považuje za uhradenú pripísaním čiastky na účet predajcu.

Po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné bez DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Úhradou ceny sa objednávka služby stáva záväznou.

 

4.3. Objednaním služby zákazník súhlasí s tým, aby poskytovateľ s plnením služby začal ihneď potom, čo sa objednávka služby stane záväznou. (Tým spotrebiteľ súhlasí s tým, aby započalo plnenie služby pred uplynutím 14 dní od prevzatia plnenia od zákazníka k poskytovateľovi služby.) Tovar bude u predávajúceho najneskôr do 20 dní po úhrade ceny (obvyklá doba dodania je 6-12 dní).

 

4.4. Okamihom dodania zákazníkom určeného tovaru zákazníkovi je poskytovateľov záväzok splnený, čo sa týka dodania tovaru.

 

4.5. EXAFOTO zabezpečuje sprostredkovanie záručného servisu a záručných opráv po dobu 2 rokov od dodania tovaru.

 

  1. Dodanie tovaru

 

5.1. Predpokladaná doba dodania od oznámenia odoslania je 6-12 dní. Túto dobu nemôže poskytovateľ služby garantovať, pretože jej ovplyvnenia nie je v jeho moci. Jedná sa len o orientačný údaj, ktorého dodržanie nemôže byť v žiadnom prípade po poskytovateľovi služby vymáhan0. (V tomto bode i bodoch predchádzajúcim je počítané v pracovných dňoch). Maximálna doba doručenia 20 dní. Ak nie je možné do tejto doby tovar dodať, zákazník má právo objednávku zrušiť. Dodacia lehota sa môže predĺžiť v období Vianoc či sviatkov. Prosíme objednávajte s dodatočným predstihom.

 

5.2. Tovar je zasielaný od dodávateľov k sprostredkovateľovi EXAFOTO, a po kontrole je následne doručený priamo zákazníkovi.

 

5.3. Zásielka je doručovaná zákazníkovi (alebo uložená na vyzdvihnutie) zákazníkom zvolenou službou (napr. Kuriérska služba DPD, Slovenská pošta, Zásielkovňa a pod.)

 

5.4 V prípade zjavného poškodenia obalu odporúčame prekontrolovať obsahu zásielky v prítomnosti pracovníka zásielkovej služby a spísať protokol.

 

5.4 V prípade poškodenia tovaru zisteného po doručení je nutné kontaktovať EXAFOTO do 24 hodín od doručenia zásielky. Kontakty: www.exafoto.sk/kontakty/

 

5.5. Doprava tovaru je poistená v plnej výške hodnoty tovaru.